Масова сеч на 100-годишни дървета заплашава Борисовата градина

 

Предстоящият ремонт на Борисовата градина в София за пореден път предизвика остра обществена реакция в социалните мрежи. Причината е решението на Регионалната инспекция по околната среда и водите в столицата (РИОСВ-София) да не извършва оценка за въздействие върху околната среда.

Намеренията на Столична община (СО) да ремонтира историческата част на парка могат да доведат до замърсяване и застрашава 100-годишни дървета. Строителните дейности и генерираните от това прахови и газови емисии няма как да не окажат въздействие върху околната среда. Това коментира за Economic.bg общинският съветник от "Демократична България" Марта Георгиева.

Не е обосновано решението на РИОСВ-София да не се прави екооценка. Ремонтните дейности ще са в близост до „Орлов мост“ и бул. „Цариградско шосе“. Това е зона с много силно замърсяване с ФПЧ и шум от автомобилния трафик. Влизането на тежка техника няма как да не се отрази на растителността“, каза общинският съветник.

Притеснява ме фактът, че Столична община има множество рецидиви, свързани с  унищожаване на безценните дървета в градината, които са на средна възраст над 100 години. В същия район  „Средец“ през 2018 г. по вандалски начин бяха отсечени 527 дървета. Вместо да поправи документацията и практиката си, след сигнали и протести, общината продължи през 2019 г. и 2020 г.  със сеч на хиляди дървета  (на средна възраст 105 години) в район „Изгрев“, без експертно становище и в периода на гнездене на птиците, обясни Георгиева.

Осъществяването на инвестиционното предложение за „Обновяване на „Княз Борисова градина –историческа част“ и реконструкцията на съществуващата обществена тоалетна до лятната читалня трябва да бъде разгледано детайлно и да има широко обществено обсъждане.

„Решението за кандидатстване за средства за ремонта беше взето от администрацията, без да се допитат до общинските съветници. Зa мeн личнo вce oщe нe e дoĸaзaнo, чe тoвa e нaй-нaлeжaщaтa нyждa oт peмoнт в София или просто е бързане за усвояване на европейски фондове. Трябва да бъде оценено какво ще бъде въздействието на разкопаването с тежка техника за подмяна на цялата подземна инфраструктура. Необходимо е да се изясни дали ще бъде повредена растителност от тежката техника“, обясни Георгиева.

Според нея строителната дейност в Борисовата градина ще продължи до 2023 г. Проектът е с индикативна стойност 10.33 млн. лв. Безвъзмездната помощ е 9 млн. лв., а Столична община ще съфинансира останалата част.

 

Интервенцията в парка е много сериозна и включва:

 • Цялостно преасфалтиране на алеите и зоните.
 • Изграждане на поливна система на територия от над 85 дка.
 • Ремонт на водопроводната и канализационната система.
 • Ремонт на помпени станции, фонтани, резервоари, езера и водни ефекти.
 • Ремонт на санитарния възел и цялата обслужваща тоалетната инфраструктура.
 • Ремонт на основата на езерата и полагане на хидроизолация на езерата при езерото с лилиите, фигурата на момиче, братската могила и алпинеума.
 • Демонтаж на чешма(и) и цялостно изграждане на коритото й, изграждане на втори корита на чешми.
 • Озеленяване.
 • Изграждане на алейно осветление и захранване с електричество на стълбовете, както и на тоалетната и нови обекти. 
 • Изграждане на видеонаблюдение
 • Смяна на елементите на дизайна и обзавеждането.

Георгиева коментира, че за дейностите, свързани с изграждане на подземна инфраструктура и на фундаментите на тоалетната, се предвиждат изкопи, като най-големите от тях ще са 2.5-3 метра. Ще се генерират строителни отпадъци и отпадъчни води (от тоалетната). В инвестиционното предложение не е предвидена етапност при ремонтирането на 32 дка алейна мрежа и паркът ще бъде разкопан едновременно в целия обхват, предвиден за ремонт.

Според авторите на идейния проект сегашното асфалтово покритие е компрометирано от няколко фактора: нарастване на кореновата система на дърветата, повредена канализационна инфраструктура и амортизация на асфалтовото покритие.

Необходимо е да се изясни дали ще бъдат изкоренявани дърветата, чиято коренова система уврежда асфалта“, разясни Георгиева.

Според проекта на СО основните асфалтови алеи ще се преасфалтират изцяло и ще се оформят в стила на вече реализираните в североизточната част на парка. Настилките при езерото с лилиите, езерото с патиците, алпинеума и братската могила се предвижда да бъдат ремонтирани. Ще бъде извършен ремонт и разширяване на алейното осветление по предходни съществуващи участъци.

Проектът предвижда премахване на издънкова растителност и добавяне на нова. Не става ясно коя растителност и на какво основание ще бъде премахвана. Озеленителните дейности включват реконструкция на тревни масиви над 500 000 кв. м, внасяне на хумус и обогатен почвен субстрат над 10 000 куб. м, засаждане на 25 хил. броя храсти и над 60 дървета.

Общинският съветник се притеснява, че може да се повтори сечта от 2018 г. Припомняме, че тогава 527 дървета бяха отсечени от Столична община по протежението на бул. “Драган Цанков”.

Това се извърши в центъра на София, в Борисовата градина, която е паметник на градинско-парковото изкуство. Без отчетни документи, каквито се изискват по Наредбата за опазване на зелената система премахване на дървета на Столична община (СО), без експертно становище за всяко едно дърво, без съгласуване с Министерството на културата, тъй като това е паметник на културата и резерват. Тогава тежката техника унищожи и пешеходните алеи“, припомни Георгиева.

Според Наредбата премахване на дървета се допуска само при утвърден проект, доказана необходимост и след експертно становище. Последното следва да притежава определени атрибути, като възраст на дървото, местоположение, преценка за здравословното състояние на стъблото, клоните, листната маса, както и конкретни предложения за премахване или подмяна с друг екземпляр, разясни общинският съветник.

Още през 2016 г. поставих въпроса за липсата на легитимация, която да различава премахването на дървета в града от страна на общинските органи от най-обикновена криминална сеч“, каза Георгиева.

Според нея особено притеснителни са следните фактически обстоятелства, при които се предлага инвестиционното предложение в Борисовата градина:

 • Намесата в Резерват на градинско-парковото изкуство, обявен с Разпореждане на МС N 19 от 8.12.1988 г, ще бъде осъществена чрез инженеринг – без архитектурен проект.
 • Няма данни за получено съгласуване с Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН).
 • Виза за проектиране е издадена при ситуация на висяща процедура по изработване и одобряване на Подробен устройствен план на „Княз Борисовата градина“- за частта от „Парк Борисова градина“ в граници бул. „Цариградско шосе“, бул. „Пейо К. Яворов“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и бул. „Драган Цанков“ няма действащ подробен устройствен план – действащи план за регулация и план за застрояване.

"Невъзможно е да се направи преценката дали проектът променя предвижданията на действащ подробен устройствен план, тъй като действащ план няма. Необходимостта от извършване на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на въпросното инвестиционно предложение е очевидна“, категорична е Георгиева.

Регионалната инспекция по околната среда и водите в София коментира за Economic.bg решението да не се извършва екооценка.

Експлоатацията на парковото пространство не води до дискомфорт за околната среда, както и до възникване на риск от инциденти, застрашаващи околната среда. Планът не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000" определени съгласно ЗБР. Преценката да не се извършва ОВОС е въз основа на критериите, посочени в чл. 93, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложени в Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 - 2021 г. “, обясниха от пресцентъра на РИОСВ –София.

В постановеното решение са поставени следните условия, задължителни за Столична община:

 • Дейностите, свързани с водовземане от подземни води, да се извършват след издаване на необходимите разрешителни съгласно изискванията на Закона за водите.
 • Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните дейности, като се извършва редовно почистване и оросяване на строителните площадки.
 • Да не се допуска изкореняване, отсичане, кастрене или унищожаване и увреждане по друг начин на вековни дървета, обявени за защитени.
 • Дърветата, предвидени за премахване (подмяна), да бъдат предварително обследвани и ясно маркирани.
 • Преди премахване на дървесната растителност, същата да бъде проучена от специалист (зоолог, орнитолог) за наличие на гнезда на птици и/или хралупи. Проучването да бъде документирано, като при установяване на гнездене на птици или обитаване от други представители на фауната, премахването на дървесната растителност да се извърши извън размножителния период на видовете (1 март – 30 юли).
 • Възложителят да сключи договор с ВиК оператор за отвеждането и пречистването на отпадъчните води от обекта.

От РИОСВ – София обясниха, че Столична община носи административно наказателна отговорност, при неспазване на поставените в решението условия.

Източник: Economic.bg

Кампанията за ваксинация на МЗ във Facebook - пълен провал

Кампанията на Министерството на здравеопазването за ваксинация срещу коронавирус предизвика вълна от подигравателни коментари във Facebook. Ето част от тях:

От тази снимка разбрах, че освен всичко, неваксинираните нямаме и ток...

Абе мизерници, вие ебавате ли се с нас или какво?

Вие ли ще ме задължите да се ваксинирам?

Ще ме държите вкъщи ама друг път, правете глоби колкото щете, така или иначе в съда отпадат на секундата!

Не правете дискриминация там където не трябва да има такава мамицата ви мръсна!

За типичния антивакс, животът няма стойност.

За антивакса, "хората и без това умирали, к'ъв е проблема да мрат И от ковид". Същото същество, сетне пълни болниците и интензивните, затваря икономиката и училищата. Каквото сам си направиш, никой не може

reklama1

Организират протест и жива верига за спасяване на Централните хали

Спаси София и независимият общински съветник Борис Бонев Ви канят на протеста за запазване на Централните хали, на който ще заявим несъгласието ни сградата-паметник на културата от национално значение да бъде превърната в безличен супермаркет. На протеста ще направим жива верига около сградата и ще заявим нашите искания към Министерството на културата, Столичната община и инвеститора, както и ще дадем аргументи, защо Халите не бива да променят облика и функцията си.

СРЯДА, 4 август от 18:30 часa,

пред сградата на Централните хали,

на ъгъла на бул. Кн. Мария Луиза и ул. Екзарх Йосиф

Васил Божков: При изземването на антиките Гешев наруши 3 закона (ВИДЕО)

При "изземването" на антиките Гешев наруши 3 закона, които или не знае или не зачита. При "изземването" на картините погазват и Конституцията. Отново.
Утре могат да влезнат при всеки един от вас, да заграбят каквото си поискат и с разрешение на наблюдаващия прокурор да го покажат.
Искаме ли това да продължава?, написа в социалната мрежа Васил Божков.
 
 

Ало, социалните: Спите ли? Родители карат децата си да смъркат и пушат

Пушене на цигари, имитация на шмъркане на наркотици, сцени на насилие...

Майката от Перник системно измъчвала дъщеричката си

Има и други клипове с насилие над детето от Перник, малтретирано от майката му. Това заяви в „Тази сутрин“ Вероника Латева, която показа във „Фейсбук“ клип с недопустимото поведение на жената към 3-годишната ѝ дъщеря, съобщи bTV.

Латева разказа, че клипът е стигнал до нея от приятел на бащата, който я помолил да го сподели, защото има много последователи в социалните мрежи.

„В клиповете има насилие, вижда се как удря постоянно детето. Явно непрекъснато го тормози. Казва, че бащата не я обича и затова детето ще понесе последствията. Даже има хронологии, в които тя обяснява как определен Бог имал връзка с Богинята Ищар и там ги наказвали със смърт децата, защото бащата е неверник“, каза Латева. 

По думите ѝ тя познава семейството, а майката има още едно дете. Преди години, обаче, се е грижела добре за тях, категорична е Латева. „Бащата работеше, гледаше си детето. Бяха разделени, заради това тя започна да прави тези неща, явно е искала да си го върне“, каза жената и добави, че до споделянето в социалните мрежи се е стигнало, след като институциите не са реагирали. 

От Държавната агенция за закрила на детето обявиха, че са се сезирали в рамките на няколко часа, след като получили над десетки сигнала за случая. Георги Иванов обясни, че веднага са предприели мерки по извеждането на детето от дома му. В момента е настанено в приемно семейство и се чувства добре. 

„Поведението на майката е изключително незряло. Това, което видях, че детето иска да целуне ръката ѝ, може да се тълкувано по много начини – чувство за вина, например. То е научено да го прави, това е поведенчески модел“, обясни експертът от ДАЗД Георги Иванов. 

Адвокат Йорданка Бекирска посочи, че случаите, при които майката е агресорът в семейството се увеличават. На Националната телефонна линия за деца 116 111 все по-често непълнолетни търсят информация. Броят на възрастните също се е увеличил.  

Майката, пребила брутално детето си, членувала в секта?


Васил Божков: Грабежът на стотици артефакти започна през януари

Грабежът на стотици артефакти от #KолекцияВасилБожков започна през януари. В началото незаконните и варварски действия се извършваха само от служители на Прокуратурата, след това се включиха и представители на Министерство на културата. Съдбата на предметите със статут на световно културно наследство остана неясна след десетки лъжи от представителите на хунтата.

99423879 163651351859510 3087210122858987520 o

 

Моите планове бяха да бъдат изложени в най-големият частен музей на Балканите. С тази цел купих и сградата на Телефонната палата в София.

Примерът, който ще ви дам с един от бъдещите експонати в музея е достатъчно показателен за отношението към културно-историческото наследство от властимащите.

Закупих този ритон от галерия в Лондон през април миналата година.

100572522 163651338526178 5595865580893634560 o

Иззет е незаконно на 2-ри март тази година. Вече знаете как е опакован и транспортиран.

Миналата седмица се появи на свободния пазар.

Оставям коментарите на отговорните.
#БъдетеЗдрави

Жени Калканджиева: Нахлуха в дома ми. Причакват ме навсякъде

Жени Калканджиева проговори след ареста. Ето какво написа в профила си във фейсбук шефката на "Визаж":

Тачо на арестуваната Жени Калканджиева: Предатели!!!

"Предатели" написа в профила си във фейсбук половинката на Жени Калканджиева -Тачо.