Масова сеч на 100-годишни дървета заплашава Борисовата градина

 

Предстоящият ремонт на Борисовата градина в София за пореден път предизвика остра обществена реакция в социалните мрежи. Причината е решението на Регионалната инспекция по околната среда и водите в столицата (РИОСВ-София) да не извършва оценка за въздействие върху околната среда.

Намеренията на Столична община (СО) да ремонтира историческата част на парка могат да доведат до замърсяване и застрашава 100-годишни дървета. Строителните дейности и генерираните от това прахови и газови емисии няма как да не окажат въздействие върху околната среда. Това коментира за Economic.bg общинският съветник от "Демократична България" Марта Георгиева.

Не е обосновано решението на РИОСВ-София да не се прави екооценка. Ремонтните дейности ще са в близост до „Орлов мост“ и бул. „Цариградско шосе“. Това е зона с много силно замърсяване с ФПЧ и шум от автомобилния трафик. Влизането на тежка техника няма как да не се отрази на растителността“, каза общинският съветник.

Притеснява ме фактът, че Столична община има множество рецидиви, свързани с  унищожаване на безценните дървета в градината, които са на средна възраст над 100 години. В същия район  „Средец“ през 2018 г. по вандалски начин бяха отсечени 527 дървета. Вместо да поправи документацията и практиката си, след сигнали и протести, общината продължи през 2019 г. и 2020 г.  със сеч на хиляди дървета  (на средна възраст 105 години) в район „Изгрев“, без експертно становище и в периода на гнездене на птиците, обясни Георгиева.

Осъществяването на инвестиционното предложение за „Обновяване на „Княз Борисова градина –историческа част“ и реконструкцията на съществуващата обществена тоалетна до лятната читалня трябва да бъде разгледано детайлно и да има широко обществено обсъждане.

„Решението за кандидатстване за средства за ремонта беше взето от администрацията, без да се допитат до общинските съветници. Зa мeн личнo вce oщe нe e дoĸaзaнo, чe тoвa e нaй-нaлeжaщaтa нyждa oт peмoнт в София или просто е бързане за усвояване на европейски фондове. Трябва да бъде оценено какво ще бъде въздействието на разкопаването с тежка техника за подмяна на цялата подземна инфраструктура. Необходимо е да се изясни дали ще бъде повредена растителност от тежката техника“, обясни Георгиева.

Според нея строителната дейност в Борисовата градина ще продължи до 2023 г. Проектът е с индикативна стойност 10.33 млн. лв. Безвъзмездната помощ е 9 млн. лв., а Столична община ще съфинансира останалата част.

 

Интервенцията в парка е много сериозна и включва:

 • Цялостно преасфалтиране на алеите и зоните.
 • Изграждане на поливна система на територия от над 85 дка.
 • Ремонт на водопроводната и канализационната система.
 • Ремонт на помпени станции, фонтани, резервоари, езера и водни ефекти.
 • Ремонт на санитарния възел и цялата обслужваща тоалетната инфраструктура.
 • Ремонт на основата на езерата и полагане на хидроизолация на езерата при езерото с лилиите, фигурата на момиче, братската могила и алпинеума.
 • Демонтаж на чешма(и) и цялостно изграждане на коритото й, изграждане на втори корита на чешми.
 • Озеленяване.
 • Изграждане на алейно осветление и захранване с електричество на стълбовете, както и на тоалетната и нови обекти. 
 • Изграждане на видеонаблюдение
 • Смяна на елементите на дизайна и обзавеждането.

Георгиева коментира, че за дейностите, свързани с изграждане на подземна инфраструктура и на фундаментите на тоалетната, се предвиждат изкопи, като най-големите от тях ще са 2.5-3 метра. Ще се генерират строителни отпадъци и отпадъчни води (от тоалетната). В инвестиционното предложение не е предвидена етапност при ремонтирането на 32 дка алейна мрежа и паркът ще бъде разкопан едновременно в целия обхват, предвиден за ремонт.

Според авторите на идейния проект сегашното асфалтово покритие е компрометирано от няколко фактора: нарастване на кореновата система на дърветата, повредена канализационна инфраструктура и амортизация на асфалтовото покритие.

Необходимо е да се изясни дали ще бъдат изкоренявани дърветата, чиято коренова система уврежда асфалта“, разясни Георгиева.

Според проекта на СО основните асфалтови алеи ще се преасфалтират изцяло и ще се оформят в стила на вече реализираните в североизточната част на парка. Настилките при езерото с лилиите, езерото с патиците, алпинеума и братската могила се предвижда да бъдат ремонтирани. Ще бъде извършен ремонт и разширяване на алейното осветление по предходни съществуващи участъци.

Проектът предвижда премахване на издънкова растителност и добавяне на нова. Не става ясно коя растителност и на какво основание ще бъде премахвана. Озеленителните дейности включват реконструкция на тревни масиви над 500 000 кв. м, внасяне на хумус и обогатен почвен субстрат над 10 000 куб. м, засаждане на 25 хил. броя храсти и над 60 дървета.

Общинският съветник се притеснява, че може да се повтори сечта от 2018 г. Припомняме, че тогава 527 дървета бяха отсечени от Столична община по протежението на бул. “Драган Цанков”.

Това се извърши в центъра на София, в Борисовата градина, която е паметник на градинско-парковото изкуство. Без отчетни документи, каквито се изискват по Наредбата за опазване на зелената система премахване на дървета на Столична община (СО), без експертно становище за всяко едно дърво, без съгласуване с Министерството на културата, тъй като това е паметник на културата и резерват. Тогава тежката техника унищожи и пешеходните алеи“, припомни Георгиева.

Според Наредбата премахване на дървета се допуска само при утвърден проект, доказана необходимост и след експертно становище. Последното следва да притежава определени атрибути, като възраст на дървото, местоположение, преценка за здравословното състояние на стъблото, клоните, листната маса, както и конкретни предложения за премахване или подмяна с друг екземпляр, разясни общинският съветник.

Още през 2016 г. поставих въпроса за липсата на легитимация, която да различава премахването на дървета в града от страна на общинските органи от най-обикновена криминална сеч“, каза Георгиева.

Според нея особено притеснителни са следните фактически обстоятелства, при които се предлага инвестиционното предложение в Борисовата градина:

 • Намесата в Резерват на градинско-парковото изкуство, обявен с Разпореждане на МС N 19 от 8.12.1988 г, ще бъде осъществена чрез инженеринг – без архитектурен проект.
 • Няма данни за получено съгласуване с Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН).
 • Виза за проектиране е издадена при ситуация на висяща процедура по изработване и одобряване на Подробен устройствен план на „Княз Борисовата градина“- за частта от „Парк Борисова градина“ в граници бул. „Цариградско шосе“, бул. „Пейо К. Яворов“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и бул. „Драган Цанков“ няма действащ подробен устройствен план – действащи план за регулация и план за застрояване.

"Невъзможно е да се направи преценката дали проектът променя предвижданията на действащ подробен устройствен план, тъй като действащ план няма. Необходимостта от извършване на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на въпросното инвестиционно предложение е очевидна“, категорична е Георгиева.

Регионалната инспекция по околната среда и водите в София коментира за Economic.bg решението да не се извършва екооценка.

Експлоатацията на парковото пространство не води до дискомфорт за околната среда, както и до възникване на риск от инциденти, застрашаващи околната среда. Планът не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000" определени съгласно ЗБР. Преценката да не се извършва ОВОС е въз основа на критериите, посочени в чл. 93, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложени в Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 - 2021 г. “, обясниха от пресцентъра на РИОСВ –София.

В постановеното решение са поставени следните условия, задължителни за Столична община:

 • Дейностите, свързани с водовземане от подземни води, да се извършват след издаване на необходимите разрешителни съгласно изискванията на Закона за водите.
 • Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните дейности, като се извършва редовно почистване и оросяване на строителните площадки.
 • Да не се допуска изкореняване, отсичане, кастрене или унищожаване и увреждане по друг начин на вековни дървета, обявени за защитени.
 • Дърветата, предвидени за премахване (подмяна), да бъдат предварително обследвани и ясно маркирани.
 • Преди премахване на дървесната растителност, същата да бъде проучена от специалист (зоолог, орнитолог) за наличие на гнезда на птици и/или хралупи. Проучването да бъде документирано, като при установяване на гнездене на птици или обитаване от други представители на фауната, премахването на дървесната растителност да се извърши извън размножителния период на видовете (1 март – 30 юли).
 • Възложителят да сключи договор с ВиК оператор за отвеждането и пречистването на отпадъчните води от обекта.

От РИОСВ – София обясниха, че Столична община носи административно наказателна отговорност, при неспазване на поставените в решението условия.

Източник: Economic.bg